5/30/2010

Bývanie pre seniorov

Hlavnou ideou návrhu bolo vytvoriť prostredie pre starých ľudí, v ktorom by sa cítili prirodzene. Veľké množstvo seniorov býva v rodinných domoch, o ktoré sa v staršom veku už nedokážu postarať a preto volia bývanie v domove dôchodcov. Zmena prostredia a návykov je pre nich náročná a preto je dôležité, aby sa v novom domove cítili príjemne.

Tvarovanie architektúry sa preto prispôsobuje základnému tvaru rodinného domu so sedlovou strechou a vnáša do neho prvky typické pre spoločné bývanie – balkóny a väčšie množstvo okenných otvorov. Celý komplex tvorí päť 4-podlažných objektov, ktoré sú navzájom prepojené na úrovni 1.a 2.poschodia. Drevený obklad na fasáde a streche je zo smrekovca opadavého, ktorý je spracovaný bez chemických postupov, ale inovatívnou technológiou – je napustený rastlinnými olejmi, ktoré zabraňujú vzniku plesní. Farebne odlíšené balkóny jednotlivých blokov podporujú lepšiu orientáciu v priestore, ktorá je pre seniorov dôležitá..

Domov dôchodcov poskytuje priestor na individuálne aj spoločenské aktivity, stretávanie sa s ostatnými a trávenie voľného času. Stretávanie sa je možné v dvoch úrovniach – na úrovni spoločenskej – v priestoroch 1.NP, kde sú umiestnené klubovne, tvorvé dielne, priestory na cvičenie, petanque v priestoroch átria, reštaurácia, kaviareň, knižnica a wellness a na úrovni súkromnej – v priestoroch strešnej terasy na 2.NP, kde majú prístup len obyvatelia domova. Všetky prevádzky na 1.poschodí sú prístupné aj obyvateľom z okolia domova a širokej verejnosti, ktorá môže využívať napríklad stravovacie zariadenia alebo knižnicu.

Samotné izby (garzónky) pre seniorov a rovnako aj celý domov dôchodcov je navrhnutý bezbariérovo. Každá izba má vlastnú hygienu prispôsobenú pre prípad, že sa senior po čase ocitne na vozíčku, kuchynku s balkónom a nočnú časť. Na 2.a 3.poschodí sa nachádzajú dve 2-lôžkové a dve 1-lôžkové izby. Na 4.poschodí sú priestory pre ošetrovateľky a dve 1-lôžkové izby pre seniorov.V domove je možné ubytovať 70 seniorov.

4/28/2010

Tea in Crate

Študenti 4.ročníka FA STU pod vedením Mgr.art. Bohuša Kubinského uvádzajú projekt čajovne Tea in Crate v priestoroch foyeru Fakulty architektúry.
...mikroarchitektúra
...nekonvenčný pohľad na výtvarné umenie a jeho vzťah k architektúre
...ukladanie prepraviek do "priestorovej čipky"

4/17/2009

Návštevnícke centrum v Kromeříži

Riešené územie Holandskej a Pomarančovej záhrady je súčasťou areálu Květnej záhrady.  Záhrada je od roku 1988 zaradená na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO a reprezentuje výnimočne celistvý obraz prepojenia barokového sídla so záhradnou architektúrou. Navrhovaná stavba je doplňujúcim objektom k už existujúcim stavbám, ktorých priestory v súčasnosti nepostačujú na všetky požadované funkcie. Objekty ktoré uz v areáli existujú plnia administratívnu a záhradnú funkciu. Navrhovaný objekt obsahuje tieto nové funkčné celky: infocentrum a vzdelávanie, bookshop, expozícia a kaviareň, občerstvenie, malá záhradné priestory na predaj rastlín.

Urbanizmus – súčasný stav.

Územie Holandskej a Pomarančovej záhrady je súčasťou areálu Květnej záhrady. Z troch strán je ohraničené múrom vysokým 5,1 m a 3,79 m, štvrtou stvanou je pozemok napojený na objekt Tropického skleníka cez ktorý je aj vstup na riešené územie. Toto ohraničenie spôsobuje, že pozemok pôsobí ako samostatné územie oddelené od okolitých záhrad a poskytuje intímne prostredie. Väčšina pozemku je zazelenená, niektoré časti obsahujú historicky cenné základy alebo spevnené plochy. Nenachadzájú sa tu žiadne objekty, kedže územie bolo využívane ako záhrada. V minulosti tu stál objekt skleníka, ktorý však v súčasnosti už neexistuje. Zo severozápadnej časti pozemku je možný hospodársky a dopravný vstup. Pozemok je rovinatý, s možnosťou napojenia na inžinierske siete cez už existujúce objekty, z dôvodu využívania novostavby a existujúcich objektov jedným majiteľom. V blízkosti vstupu do areálu je možnosť dopravy autom aj autobusom.

 

Urbanistické riešenie –  navrhovaný stav

Navrhovaný objekt sa nachádza v Holandskej a Pomarančovej záhrade. Funkčne dopĺňa existujúce objekty a vytvára možnosť nového využitia parcely a zatraktívnenie areálu záhrady. Stavebne nie je napojený na existujúce objekty, tvorí samostatnú stavbu. Na parcele sa uvažuje s prezentáciou historicky cenných základov a s úpravou záhrady. Navrhujem úpravu zelene a spevnené plochy. Parcela je napojená aj na Květnú záhradu prostredníctvom dvoch brán, ktoré ustia do samotnej záhrady.

Architektúra - koncept

Tvarovanie hmoty vychádza z tvaru existujúcich objektov. Tvar skleníka so sedlovou strechou je pretransformovaný do podobnej ale inej hmoty navrhovaného objektu. Dynamizáciou tvaru skleníka vznikol objekt, ktorý tvarovo nenarúša prostredie záhrady. Rôzne zošikmené obvodové steny symbolizujú rozkvitajúci sa puk kvetu. Kvet ako základný prvok záhrady. Záhrada sa dostala aj do interiéru objektu, záhradné priestory, ktoré sú na fasáde odlíšené od ostatnej časti budovy. Pri navrhovaní boli dodržané všetky regulatívy, ktoré boli stanovené z dôvodu zaradenia územia na zoznam UNESCO. Základné pôdorysné členenie objektu je založené na funkčných celkoch. Na 1.NP je situované infocentrum a bookshop, prednášková miestnosť, kaviareň a malé občerstvenie (bez prípravy jedál) so zázemím a záhradné priestory na predaj suvenírov (malé stromy, ktoré symbolizujú záhradu). Na 2.NP je expozícia a vzdelávacie priestory (knižnica a študovňa) a na 1.PP je technické zázemie budovy. Architektonické riešenie objektu ubytovania  je doložené vizualizáciami exteriéru a interiéru.

7/02/2008

interiér

Wienerberger 2008

spolupráca: Alexandra Chabadová

7/01/2008

Obytný súbor Prístavná, Bratislava

spolupráca: Alexandra Chabadová

Najzávažnejším problémom tohto územia je už spomínané hlučné prostredie. Preto bolo potrebné vysporiadať sa so spôsobom odhlučnenia najmä z južnej strany od rýchlostnej komunikácie. Navrhujeme veľkopošný objekt s výškou 12 metrov, ktorý plní funckiu nákupného centra a svojou formou, hmotou odhlučnuje územie. Vytvorili sme pokojný vnútroblok s občianskou vybavenosťou, ktorý obyvateľom ale aj navštevníkom ponúka rôzne služby a atraktivity.

   Pri návrhu sme sa snažili vytvoriť v území čo najmenší počet cestných komunikácií, ktoré by však logicky a funkčne nadväzovali na dôležité okolité urbanistické body a smery predpokladaného pohybu. Vytvorili sme teda dve komunikácie, ktoré sú v území logicky umiestnené a prepájajú všetky jeho body pohodlne a bez zbytočných obchádzok. Obidve komunikácie sú obojsmerné. Komunikácia, ktorá vedie zo severu na juh, je využívaná ako obytná ulička so statickou dopravou pred obytnými budovami. Jej začiatok tvorí vstupnú bránu do územia, ktorej efekt doplňujú aj dvojice obytných budov pri tejto ceste, ktoré ju sprevádzajú a tvoria ....rytmus. Druhá cestná komunikácia je širšia kvôli lepšej prehľadnosti, premávke a bezpečnosti na námesti, ktoré je v jej tesnej blízkosti. Pôvodné komunikácie, ktoré ohraničujú územie zo všetkých strán sme zachovali, avšak pre väčšie pohodlie a bezpečnosť sme ich rozšírili, týmto sme vytvorili obytné ulice s priečnym parkovaním a zeleňou.

   V riešenom uzemí sme sa snažili vytvoriť kvalitné pešie trasy, ktoré návštevníka vlákajú svojou náplňou a počas trasy celým územím neunavia. Smery týchto trás sme navrhli tak, aby umožnili pohodlný prístup pre obyvateľov územia ako aj pre návštevníkov, ktorých cieľom je nákupné centrum na juhu parcely. Hlavným komponentom týchto trás je zeleň, ktorá podporuje environmentálny charakter nášho návrhu, sprevádzajú pešiaka. Vstupná brána do územia pre peších je tvorená parkom, v severo- západnej časti územia (tento sme tu situovali najmä kvôli plánovanej výškovej stavbe v severnej časti územia Klingerky). Trasa pokračuje ďalej na juh a je sprevádzaná líniovou zeleňou a vyakcentovaná v južnom administratívnom vnútrobloku a najmä na streche nákupného centra vysokou zeleňou. Môže pokračovať ďalej priechodmi nákupného centra až ku plánovanému relaxačnému centru v starom prístave. Pešiak ma na výber či pôjde smerom k Dunaju alebo bude postupovať po pešej trase, ktorá vedie smerom k administratívnemu objektu hore a ďalej pomedzi bytové domy.

   Centrálnym priestorom navrhovanej urbanistickej štruktúry a zároveň aj hlavnej pešej trasy je priestor námestia s ruhovou fontánou približne v strede pešieho ťahu. Na námestí je situovaná nizka budova s občianskou vybavenosťou, ktorá však svojím výrazom neprekáža otvorenému priestoru ale naopak, podporuje ho, aby nebol príliš veľký. Námestie je lemované od komunikácie líniovou zeleňou, kvôli bezpečnosti.

Objekty sú výškovo navrhnuté tak, aby zapadali do plánovanej výstavby na území dnešného Gumonu a ostatných častí, ktoré ovplyvňujú okolie riešeného územia. Hmoty bližšie ku Klingerke sú vyššie a smerom ku obytnej uličke sa znižujú. Ten istý princíp je použitý aj na druhej strane obytnej časti. Terasovité obytné domy vytvárajú príjemnejšie a súkromnejšie prostredie pre ich obyvateľov. V každom vnútrobloku sú situované zelené plochy pre oddych a relax, športové plochy a detské ihriská. 

6/10/2008

Obnova radnice vo Sv. Jure

spolupráca: Alexandra Chabadová

6/06/2008

13. ročník študentskej súťaže XELLA 2007/2008

V malom, severnom kameňolome s vodnou plochou má prevládať funkcia prechodného ubytovania hotelového apartmánového typu s reštauráciou. V tesnej blízkosti malého kameňolomu sa končí plánovaná výstavba vilovej štvrte Panský les, čo znamená, že prístupová cesta pre motorové vozidla ako aj pre peších bude zo západnej strany, teda z tohto areálu. Navrhované objekty reštaurácie a prechodného ubytovania kategórie 3* sú prístupné zo západnej časti kameňolomu, čo vychádza už zo stávajúcej prístupovej cesty.
Vznik kameňolomu do istej miery zasiahol do okolitej prírody, zničil zelené plochy a v dnešnej dobe, keď už nemá pôvodné využitie je potrebné vdýchnuť mu nový život, vrátiť mu určitú funkciu, ponúknuť nový impulz. Napraviť starú chybu.  
 Kameňolom je miesto, ktoré svojím kontextom, svojím výrazom, štruktúrou skaly provokuje k výstavbe terasovitého typu. Hmota skalnatého terénu nie je homogénna, je plastická, reliéfna. V mojom návrhu využívam dva princípy - kontextuálny princíp a princíp moderného zásahu. Využívam ponúkaný kontext terás kameňolomu, kontext celkovej modelácie terénu na sprístupnenie obytných buniek hotela. Tieto obytné bunky svojim umiestnením kopírujú plastický terén a zároveň sa stávajú akýmsi prirodzeným pokračovaním skaly kameňolomu. Rovnako ako objekt reštaurácie, ktorého tvarovanie vychádza z tvaru vrstevníc terénu. Celý návrh je založený na “momente prekvapenia”. Po príchode návštevníka do priestoru riešeného územia mu vo výhľade do istej miery prekáža objekt reštaurácie, no po vstupe do interiéru sa mu naskytá výhľad nie len do malého kameňolomu s vodnou plochou a s hotelovými bunkami, ale aj do veľkého kameňolomu s kultúrno-rekreačnými funkciami. V prípade že sa chce návštevník ubytovať v hoteli prejde cez ubytovaciu časť do vlastnej izby v kameňolome. Ubytovanie je už tým jedinečné, že hotel je priamo v “ineriéri” kameňolomu a z každej izby je výhľad do vnútra malého kameňolomu s romantickým jazierkom.

1/17/2008

Bytový dom-sekciový

  Je navrhnutý ako jednoduchý hranol s vysunutými loggiami, aby forma nepotláčala funkciu objekt. Akcentom je hravé usporiadanie okien, ktoré uvoľňuje formu bytového domu. Farebnosť fasády vychádza z použitých materiálov ako sú drevo, sklo a biela omietka.